جدول قیمت

رایگان
تومان0
ماهانه
 • تا ۵۰ کاربر

 • اعضای تیم محدود
 • فضای دیسک محدود
 • دامنه سفارشی
 • پشتیبانی از پی پال

پایه
تومان15
ماهانه
 • تا ۵۰ کاربر

 • اعضای تیم محدود
 • فضای دیسک محدود
 • دامنه سفارشی
 • پشتیبانی از پی پال

حرفه ای
محبوب
تومان40
ماهانه
 • تا ۵۰ کاربر

 • اعضای تیم محدود
 • فضای دیسک محدود
 • دامنه سفارشی
 • پشتیبانی از پی پال

ویژه
تومان70
ماهانه
 • تا ۵۰ کاربر

 • اعضای تیم محدود
 • فضای دیسک محدود
 • دامنه سفارشی
 • پشتیبانی از پی پال